Maszyny i urządzenia górnicze


Informacje ogólne

atut   atut   atut   

Kopalniane elektryczne lokomotywy akumulatorowe serii „AE„przeznaczone s? do poziomego transportu szynowego przede wszystkim w kopalniach, do zapylonego ?rodowiska z niebezpiecze?stwem wybuchu py?ów w?glowych i gazów ziemnych, certyfikowane wed?ug ATEXU.
  
Lokomotywy te mog? pracowa? na nachyleniu toru do 35‰ ( t.j. 2° w mierze k?towej ) w wilgotnym ?rodowisku z  temperatur? otoczenia оd – 10 do + 35 °C. Konstrukcja lokomotyw zgodna jest z EN 1710 dla zastosowania w podziemnych wyrobiskach kopal?.
  
Lokomotywy serii „AE„ nap?dzane s? przez dwa asynchroniczne silniki elektryczne z niezale?nym ch?odzeniem, ze sterowaniem obrotów przez przemiennik cz?stotliwo?ci, który zapewnia p?ynn? jazd?, a tak?e hamowanie. Hamowanie lokomotywy zapewnione jest przez dwa niezale?ne systemy na obie osie, hamulec elektrodynamiczny – silnikami elektrycznymi, oraz mechaniczny hamulec dwuobwodowy – bezpo?rednio na ko?a jezdne.

 

Pliki do pobrania:
13_Lokomotywy_akumulatorowe.pdf