Maszyny i urządzenia górnicze


BIZON 120-X

atut   atut   atut   

         Lokomotywa podwieszana typu BIZON 120-X przeznaczona jest do transportu zestawów jezdnych (materia?ów lub ludzi) po torze jednoszynowym podwieszanym I 155 w p?aszczy?nie poziomej oraz w nachyleniach do 30°.
         Lokomotywa sk?ada si? z cz??ci silnikowej, kabin oraz 4 do 6 jednostek nap?dowych (wed?ug wymagania odbiorcy). W sk?ad cz??ci silnikowej wchodzi silnik diesla Perkins 1104 oraz agregat hydrauliczny z g?ówn? pomp? hydrauliczn? o pojemno?ci 125 lub 180 ccm. Jednostki nap?dowe s? wyposa?one w wolnoobrotowe silniki hydrauliczne do przenoszenia si?y nap?dowej do hamowania lokomotywy.
         Lokomotywa wyposa?ona jest w system kontroli monitoruj?cy prac? silnika, pr?dko?? lokomotywy i inne parametry maj?ce wp?yw na bezpiecze?stwo zestawu transportowego. Przekroczenie którego? z granicznych parametrów spowoduje zatrzymanie lokomotywy oraz
wy??czenie silnika. Wszystkie komunikaty s? zapisywane w rejestrze systemu. Lokomotywa posiada aktualne certyfikaty oraz dopuszczenie Wy?szego Urz?du Górniczego do pracy w podziemnych zak?adach górniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny w pomieszczeniach zagro?onych wybuchem metanu i py?u w?glowego.
.
.
.
Dane techniczne:
.
.

Nap?d

silnik wysokopr??ny: moc / obroty maksymalne

93 kW / 2200 s-1

gazy wydechowe:
TIER II (STAGE II)
97/68/WE

przek?adnia hydrostatyczna - ci?nienie nominalne

30 ÷ 35 Mpa

Uk?ad pomocniczy (do pod??czenia wci?gników podwieszanych)

maksymalne ci?nienie w obwodzie

20 MPa


Wymiary i masa w?asna (warianty)

 

I.

II.

III.

ilo?? jednostek nap?dowych

 

4

5

6

d?ugo?? maksym. (mm)

 

10 100  do  40 000

10 800  do  40 000

12 100  do  40 000

wysoko?? od szyny kolejki (mm)

 

1 200

1 200

1 200

szeroko?? (mm)

 

800

800

800

ci??ar (kg) cca

 

4 800

5 200

5 600

Dane trakcyjne dla suchego toru poziomego

maksymalna si?a ci?gu (kN)

 

80

100

120

si?a hamowania (kN)

 

120

150

180

pr?dko?? jazdy (m.s-1)

 

max. 2

max. 2

max. 1,6

Maksymalna masa zestawu (T) w zale?no?ci od nachylenia (dla suchego toru):                               bez masy lokomotywy

dla nachylenia toru:           1 O

 

200

200

240

 12 O

 

29,3

37,4

45,6

 25 O

 

13,3

17,4

21,5

 30 O

 

10,7

14,1

17,6

Trasa (profil)

I 155, I 140

nachylenie toru

30 O

promie? toru - poziomy / pionowy

4 m / 8 m

.
.
.
.
Pliki do pobrania: