Maszyny i urządzenia górnicze


Informacje ogólne

atut   atut   atut   

            

Lokomotywa ko?owa spalinowa DH przeznaczona jest do transportu towarów i ludzi w kopalniach zagro?onych wybuchem py?u w?glowego oraz metanu. Wszystkie oferowane poni?ej lokomotywy podlegaj? obowi?zkowej ocenie zgodno?ci z udzia?em jednostki notyfikowanej oraz spe?niaj? wymagania zawarte w za??czniku II dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/9/WE - ATEX.
.
.
Lokomotywa sk?ada si? z dwóch kabin, z których ka?da jest wyposa?ona w system monitorowania wyst?puj?cych zagro?e? i usterek. Jednostk? nap?dow? lokomotywy jest czterozaworowy silnik spalinowy z turbodo?adowaniem (lub bez) firmy John Deere z bezpo?rednim wtryskiem i hydraulicznym rozrusznikiem. Przenoszenie nap?du nast?puje przez mechaniczn? przek?adni? z automatyczn? regulacj? mocy. Hydrauliczny system przenoszenia nap?du zapewnia p?ynne ruszanie z miejsca z maksymaln? si?? poci?gow?. Lokomotywa wyposa?ona jest w automatyczny system zabezpieczaj?cy silnik, oraz hydroakumulator przed przeci??eniem lub uszkodzeniem.

 

Pliki do pobrania: