Maszyny i urządzenia górnicze


BEVEX 80

atut   atut   atut   

          Spalinowa lokomotywa podwieszana BEVEX 80 przeznaczona jest do transportu zestawów jezdnych (materia?ów lub ludzi) po torze jednoszynowym podwieszonym I 155, (I 140E), I 250, (I 140 V) w poziomych i nachylonych wyrobiskach górniczych do nachylenia 30°.
          Lokomotywa BEVEX 80 mo?e pracowa? w 4-ch podstawowych wariantach zestawie? nap?dów. W ka?dym zestawieniu istnieje mo?liwo?? jazdy sk?adu kolejki podwieszanej z transportowanym materia?em lub kabinami do przewozu ludzi w ?rodku lokomotywy tzn. pomi?dzy kabinami. Lokomotywa BEVEX 80 doskonale nadaje si? tak?e do transportu ci??kich ?adunków .


Najwa?niejsze cechy lokomotywy

  • udoskonalone sterowanie elektroniczne,
  • elektronicznie sterowana automatyczna regulacja mocy przek?adni hydrostatycznych, 
  • dwa niezale?ne systemy hamulcowe,
  • dwa ograniczniki pr?dko?ci,
  • archiwizacja stanów zak?óce? (tzw. czarna skrzynka),
  • skuteczniejsze czujniki kontrolne do badania sprawno?ci uk?adów z podwy?szon? ilo?ci optyczno - elektroniczn? sygnalizacj?  komputerow?,
  • czujniki temperaturowego systemu zabezpiecze?, 
  • przed?u?ony wielo?y?owy kabel sterowniczy 12-30 m,
  • pomocniczy obwód zasilania wci?gników podwieszanych,
  • uk?ad ga?nicy sterowany z obu kabin.

Dane techniczne:

  

Nap?d

silnik wysokopr??ny: moc / obroty maksymalne

82 kW / 40,0.s-1

gazy wydechowe:
- CO do 0,05 % obj?t.
- NOx do 0,075 % obj?t

 

przek?adnia hydrostatyczna - ci?nienie nominalne

32 ÷ 35 Mpa

Uk?ad pomocniczy (do pod??czenia wci?gników podwieszanych)

maksymalne ci?nienie w obwodzie

20 MPa


Wymiary i masa w?asna (warianty)

I.

II.

III.

IV.

ilo?? jednostek nap?dowych

3

4

3+1

3+2

d?ugo?? maksym. (mm)

8 900

10 2600

do 40 000*

do 40 000*

wysoko?? od szyny kolejki (mm)

1 200

1 200

1 200

1 200

szeroko?? (mm)

800

800

800

800

ci??ar (kg) cca

3 900

4 240

4 290

4 640

Dane trakcyjne dla suchego toru poziomego

maksymalna si?a ci?gu (kN)

60

80

80

100

si?a hamowania (kN)

90

120

120

150

pr?dko?? jazdy (m.s-1)

0 - 2

Maksymalna masa zestawu (T) w zale?no?ci od nachylenia (dla suchego toru):

dla nachylenia toru:           0 O

12 O

25 O

70

25

13,6

85

34

18,1

85

34

18,1

120

43

22,6

Trasa (profil)

I 155, I 140

minimalna dopuszczalna si?a ci?gu (kN) 

60

80

60 ÷ 80

60 ÷ 100

nachylenie toru

30 O

promie? toru - poziomy / pionowy

4 m / 8 m

?rodowisko pracy

dla temperatury ponad 30o C opracowanie TROPICAL

 *wed?ug zamówienia

Pliki do pobrania: